Regulamin sklepu internetowego Kozioła Ceramic.

§ 1 Wstęp

  1. Sklep internetowy Kozioła Ceramic dostępny pod adresem www.koziolaceramic.com prowadzony jest przez firmę Kozioła Aleksander Styrna z siedzibą w 43-360 Bystra przy ul. Niecała 44, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadającą NIP 547-134-25-82 oraz REGON 072675466.

2. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą pisemnie pod adresem korespondencyjnym: Kozioła Ceramic 43-360 Bystra ul. Niecała 44, telefonicznie: + 48 601814333 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: ceramic@koziola.com

§ 2 Definicje

1.    Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą poprzez Sklep czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.    Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

3.    Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.ceramic.koziola.com

4.    Sprzedawca – Aleksander Styrna prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kozioła Aleksander Styrna.

5.    Użytkownik lub Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

6.    Produkt – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie.

7.    Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana w ramach Sklepu.

8.    Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

9.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

10.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§ 3 Postanowienia ogólne

1.   Niniejszy Regulamin, będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określa zasady korzystania ze Sklepu.

2.   Regulamin określa w szczególności zasady zawierania Umów Sprzedaży Produktów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.

3.   Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Dokonanie zakupu przez Użytkownika wymaga potwierdzenia akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem funkcjonalności tzw. check-box.

4.   Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

5.   Sklep prowadzi sprzedaż Produktów z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.

§ 4 Zasady korzystania ze Sklepu

Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.

§ 5. Składanie oraz realizacja zamówień

1.    Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży poprzez złożenie przez Klienta zamówienia on-line (złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie), za pośrednictwem platformy Sklepu, dostępnej w sposób ciągły 7 dni w tygodniu.

2.    W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Użytkownik powinien dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty dostępne na stronie Sklepu. Wybór zamawianych Produktów jest dokonywany przez Klienta poprzez ich dodanie do koszyka Sklepu.

3.    Do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” lub „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, korygowania błędów oraz zakresu wybranych Produktów.

4.    Po podaniu przez Klienta wszystkich wymaganych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie zamówienia, zawierające informacje w szczególności dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia (tj. nazwa Produktu, rozmiar, kolor, ilość);

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz kosztów dodatkowych (o ile występują);

c) wybranej metody płatności,

d) sposobu i adresu dostawy Produktów;

5. Wysłanie zamówionych Produktów wymaga akceptacji i potwierdzenia zapoznania się przez Użytkownika z Regulaminem Sklepu oraz naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (patrz pkt 3). Takie działanie stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia na wskazany adres e-mail.

7. Sprzedawca zastrzega, że realizowane będą tylko prawidłowo złożone zamówienia – tj. zawierające wszystkie dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej realizacji.

8. Zamówienie nie zostanie zrealizowane, jeżeli:

a) Klient poda niepełne, nieprawidłowe lub nieprawdziwe dane teleadresowe uniemożliwiające jego realizację,

b) Klient złoży je w sposób uniemożliwiający jego realizację (np. zamówi produkt, którego nie ma aktualnie w ofercie);

c) Sprzedawca poweźmie uzasadnione przypuszczenie próby dokonania oszustwa, rozumianego jako każde podjęte w związku z złożeniem i realizacją zamówienia działanie Klienta, które jest niezgodne z prawem, w szczególności: przełamywanie zabezpieczeń Sklepu, podszywanie się pod inną osobę, itp.

§ 6. Ceny

1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Na ostateczną kwotę do zapłaty składa się cena za Produkt oraz koszt jego dostawy, które będą podane w trakcie składania zamówienia.

§ 7. Dostawa oraz formy płatności

1. Dostawa zamówionych Produktów ograniczona jest wyłącznie do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pośrednictwem :

– profesjonalnej usługi kurierskiej świadczonej przez zarejestrowanych przewoźników z dostawą pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

– za pośrednictwem platformy wysyłkowej In-Post z dostawą pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia lub do wskazanego przez Klienta paczkomatu.

  • odbiór osobisty przez Klienta z siedziby Kozioła Ceramic, której adres został podany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

  • 3. Zapłata za zamówione Produkty może nastąpić poprzez płatność elektroniczną.

4. W przypadku braku zaksięgowania wpłaty w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia, zostanie ono anulowane.

5. Do zakupionego produktu dołączony jest paragon, który umieszczony jest w przesyłce i jest on podstawą do reklamacji.

6. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania wpłaty za zakupiony Produkt przez Klienta. W wyjątkowych przypadkach czas realizacji Zamówienia może się wydłużyć i jest on każdorazowo uzgadniany z Klientem.

7. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem od Kuriera, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania Sprzedawca zaleca sporządzić protokół szkody w obecności Kuriera oraz powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

§ 8. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1.   Konsumentowi zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni.

2.   Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktów lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż Kurier weszła w posiadanie Produktów.

3.   Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować o tym Sprzedawcę, przesyłając pisemne i jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres Sprzedawcy.

4.   Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie pisma, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Decyduje data stempla pocztowego.

5.   W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

6.   Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) – niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

7.   Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie. Klient może wskazać numer rachunku bankowego, na który Sprzedawca zwróci środki. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności po otrzymaniu nieuszkodzonego produktu, bez śladów użytkowania go i wysłanego go w zabezpieczony sposób do Sprzedawcy.

8.   Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle zwracany Produkt przed upływem terminu 14 dni na adres Sprzedawcy.

9.   Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy (koszty wysłania Produktu do Sprzedawcy). Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych „za pobraniem”.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości

Produktu będące wynikiem niewłaściwego korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 9. Reklamacje dotyczące Produktów

1.   Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania Produktów pozbawionych wad.

2.   Sprzedawca stosuje procedurę rozpatrywania reklamacji w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

3.   Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

4.   Reklamacje z tytułu rękojmi można zgłaszać poprzez przesłanie reklamowanego Produktu na adres Sprzedającego. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć dowód zakupu (np. kopię paragonu lub faktury VAT) oraz opis zauważonej wady wraz z określeniem żądania Klienta przewidzianego w ramach rękojmi.

5.   Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

6.   Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma stanowi interaktywny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców zmierzających do pozasądowego rozstrzygania sporów powstałych w związku z transakcjami internetowymi.

§ 10. Warunki świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną

1.   Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarka Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, cookies, lub

b) przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 60 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub

c) przeglądarka Google Chrome w wersji 60 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

 d) minimalna rozdzielczość ekranu 320 pikseli.

2.   W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów i przekazu danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sprzedawca podejmuje odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług środki techniczne i organizacyjne – w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

3.   Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu

4.   Niedozwolone są w szczególności takie działania Klientów korzystających ze Sklepu, które:

a) zakłócają jego funkcjonowanie (w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania lub urządzeń),

b) powodują rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

c) powodują uciążliwość dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego,

d) są niezgodne z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz z postanowieniami Regulaminu.

5.   Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu drogą elektroniczną lub pisemną.

§ 11. Administrator danych

1.    Administratorem danych osobowych Klienta jest prowadzący Sklep internetowy Kozioła Ceramic, tj. Kozioła Aleksander Styrna z siedzibą w 43-360 Bystra przy ul. Niecała 44, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadającą NIP 547-134-25-82 oraz REGON 072675466.

2.    Dane Klienta będą przetwarzane w celu:

  1. zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń,

b) rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji,

c) dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;

d) archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;

3.    Dane Klienta mogą być przekazywane:

a) podmiotom prowadzącym działalność kurierską,

b) podmiotom umożliwiającym Sprzedającemu dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,

c) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

d) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

e) podmiotom wspierającym Sprzedającego w prowadzonej działalności, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność Sklepu.

4.    Podanie przez Klienta danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności oraz udzielenia odpowiedzi na kierowane skargi i reklamacje.

5.    Klientowi przysługuje prawo dostępu do podanych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.    Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

§ 12. Postanowienia końcowe

1.   Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.   Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, do których w szczególności zalicza się zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmiany organizacyjne po stronie Sprzedawcy, rozszerzenie zakresu świadczonych przez Sprzedawcę usług, brak dalszej możliwości świadczenia usług przez Sprzedawcę na obecnych warunkach.

4.   Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.06.2020 roku.