POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych podanych w ramach Sklepu internetowego Kozioła Ceramic prowadzonego pod adresem domeny: ceramic.koziola.com

Kto jest Administratorem podanych przez Klientów danych osobowych?

Administratorem podanych przez Klientów danych osobowych jest właściciel sklepu Kozioła Aleksander Styrna z siedzibą w 43-360 Bystra przy ul. Niecała 44, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadający NIP 547-134-25-82 oraz REGON 072675466 (dalej jako: „Sklep internetowy” lub „Administrator”).

Jakie dane osobowe, w jakim celu, na jakich zasadach i jak długo są przetwarzane przez Sklep internetowy?

Sklep internetowy pozyskuje i przetwarza dane osobowe Klientów, tj: imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu. Są one przetwarzane przez Sklep internetowy w  celu:

1. realizacji zamówienia – podstawą przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wykonania umowy;

2. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów własnych, w tym w celach analitycznych; podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes Sklepu internetowego, którym jest promocja oferowanych produktów wśród Klientów Sklepu internetowego.

Podanie przez Klientów wyżej wskazanych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji złożonych zamówień. Powyżej wskazane dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep internetowy do momentu upłynięcia okresu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń związanych z wykonaniem zawartych z Klientami umów.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą e-mailową lub telefoniczną adres e-mail Klienta lub/i jego numer telefonu będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych o produktach oferowanych przez Sklep internetowy. Wskazane dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wskazanym celu do momentu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu, a następnie będą przechowywane przez Sklep internetowy przez okres przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe Klientów?

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa dane osobowe Klientów mogą być udostępniane zaufanym podmiotom trzecim, które na zlecenie Sklepu internetowego będą te dane przetwarzać wyłącznie w celu wykonania umowy, dostarczenia produktu, pobrania opłaty, analizy danych oraz obsługi marketingowej lub obsługi klienta (m.in. dostawcom, kurierom, pośrednikom płatności). W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum. Nadto Sklep internetowy wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia danej usługi – przetwarzanie danych Klientów odbywa się na podstawie umowy ze Sklepem internetowym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami; dane te nie mogą być wykorzystane w żadnym innym celu niż związany z  wykonaniem umowy. Dane osobowe Klientów nie będą również ujawniane osobom trzecim bez uzyskania ich uprzedniej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy Sklep internetowy będzie do tego prawnie zobowiązany.

Jakie prawa przysługują Klientom w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Klienci Sklepu internetowego mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Bezpieczeństwo danych osobowych.

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danym osobowym Klientów, które są  przetwarzane w  związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego, stosując zabezpieczenia ich poufności i  wykorzystując zgodnie z zasadami wynikającymi z Polityki prywatności.

Ponadto Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Klientom prywatność i ochronę ich danych osobowych podczas korzystania ze sklepu internetowego oraz dokonywania w nim zakupów. Dla zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w  szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych informacji.

Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji przez klienta, odbywać się będą za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Jeżeli Klienci nie będą zachowywać zasad bezpieczeństwa, to wyżej wymienione działania Administratora mogą okazać się niewystarczające.

Kontakt z Administratorem odnośnie przetwarzania danych osobowych.

Administrator zapewnia Klientom możliwość samodzielnej kontroli swoich danych osobowych, poprzez ich modyfikowanie, uzupełnianie i usuwanie w odpowiednim do tego miejscu w Sklepie internetowym.

Klienci mogą też zwrócić się do Administratora

·         pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny:

Kozioła Ceramic

43-360 Bystra

ul. Niecała 44

·         na adres email: ceramic@koziola.com

·         na nr tel.: +48 601814333

Jakie dane poza danymi osobowymi są przetwarzane przez Sklep internetowy?

Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem tych, które są zawarte w plikach cookies podczas samego korzystania ze Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje na temat polityki cookies każdorazowo wyświetlane są przy wejściu na stronę internetową Sklepu internetowego.

Google Analytics

Sklep internetowy korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics używa ciasteczek, które są małymi plikami tekstowymi zapisanymi na komputerze Klientów w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu korzystania ze Sklepu internetowego. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania ze Strony (łącznie z adresem IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania ze Sklepu internetowego, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawnie, lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google nie będzie łączyć adresów IP Klientów z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Można zablokować korzystanie z  ciasteczek, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej, jednak należy pamiętać, że w takim wypadku niektóre funkcje Strony pozostaną niedostępne. Korzystając ze Sklepu internetowego, Klienci wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.